Sabiedrības dalībniekiem
Mēs esam ThreeCube.
ThreeCube komanda sākās ar sabiedrības dalībniekiem.

Vairāk par sabiedrības dalībniekiem uzzini: @threecubeteam.
Par sabiedrības dalībniekiem.
Piezīme: šeit norādīta informācija attiecas uz SIA "ThreeCube Group", nevis visiem komersantiem.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieks ir persona, kas ierakstīta dalībnieku reģistrā un kurai sabiedrībā pieder viena vai vairākas daļas.
 • Daļa/-s dod dalībniekam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē.
Dalībnieku tiesības.
Piezīme: šeit norādīta informācija attiecas uz SIA "ThreeCube Group", nevis visiem komersantiem.
 • Piedalīties sabiedrības pārvaldē. SIA dalībnieku sapulce ir tiesīga izlemt arī valdes un padomes kompetencē esošus jautājumus. Dalībnieku iespējas saņemt informāciju par sabiedrības dalībnieku sapulcē ietvertajiem jautājumiem. Vairāk informācijas zemāk sadaļā par sabiedrības dalībnieku sapulci.
 • Saņemt ar sabiedrību saistītu informāciju. Divejāde izpratne: 1) saņemt informāciju par sabiedrības finanšu stāvokli un citiem saistītiem lēmumiem un faktiskām situācijām, 2) saņemt informāciju par dalībnieku sapulces norisi un skatāmajiem jautājumiem, lai paustu savu viedokli.
 • Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana. Vairāk informācijas zemāk sadaļā par sabiedrības dalībnieku sapulci.
 • Pirmpirkuma tiesības, ja kāds dalībnieks izstājas no sabiedrības.
SIA "ThreeCube Group" valde
Sabiedrības dalībnieki ieceļ valdes locekļus, dibinot sabiedrību. Pēc sabiedrības dibināšanas dalībnieki (...) ievēlē valdes locekļus (Komerclikuma 143. pants, 224. pants).
 • Arturs Korņējevs
  Valdes priekšsēdētājs
  (2023. gada 22. marts)
  Ieņem amatu kopš uzņēmuma reģistrēšanas komercreģistrā 2023. gada 23. martā.
Valdes locekļu pienākumi un tiesības.
Piezīme: šeit norādīta informācija attiecas uz SIA "ThreeCube Group", nevis visiem komersantiem.
 • Pienākums vadīt un pārstāvēt sabiedrību atbilstoši SIA "ThreeCube Group" statūtos noteiktajam pārstāvības apjomam - valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi (Komerclikuma 221. pants, 301. pants un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ThreeCube Group" statūtu 3. punkts).
 • Pienākums nodrošināt dalībnieku tiesības, organizējot dalībnieku sapulci. Dalībnieku sapulce tiek rīkota katra gada 21. un 22. martā (Sabiedrības dibināšanas diena). Atsevišķas dalībnieku sapulces notiek katra gada 24. septembrī (SMU dibināšanas diena). Kā arī iespējami citi sabiedrības dalībnieku līdzdalības pasākumi.
 • Pienākums savus pienākumus pildīt kā krietnam un rūpīgam saimniekam (Komerclikuma 169.pants).
 • Valdes locekļus ievēl uz 3 gadiem. Tajā sastāvā var būt viens vai vairāki locekļi.
 • Valde savā starpā ievēl priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.
Par sabiedrības dalībnieku sapulci.
Piezīme: šeit norādīta informācija attiecas uz SIA "ThreeCube Group", nevis visiem komersantiem.
 • Grozījumu veikšana statūtos un citos iekšējās kārtības regulējošos dokumentos.
 • Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.
 • Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana.
 • Gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana.
 • Revidenta ievēlēšana.
 • lēmumu pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, reorganizāciju u.c.

Sabiedrības dalībnieku sapulcei ir lēmējspēja, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla.

Kārtējo sapulci sasauc valde vismaz vienu reizi gadā.
Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētām balsīm.

Daļu atsavināšana (pārdošana).
Piezīme: šeit norādīta informācija attiecas uz SIA "ThreeCube Group", nevis visiem komersantiem.
 • Katrs dalībnieks var atsavināt savas daļas. Statūtos nav noteikti ierobežojumi vai atvieglojumi. Piezīme. Daļu atsavināšana nozīmē pārdošana, mainīšana, dāvināšana un citas darbības, kas maina sabiedrības dalībnieku uz daļu īpašnieka pamata.
 • Dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt daļu (izņemot pārdošanu) dalībnieks drīkst tikai ar dalībnieku lēmumā izteiktu piekrišanu. Statūtos nav noteikti ierobežojumi vai atvieglojumi (Komerclikuma 188. pants un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ThreeCube Group" statūti).
 • Atsavinot daļu, tas ir darāms rakstveidā (Komerclikuma 188. pants un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ThreeCube Group" statūti).
 • Sabiedrības dalībnieks var atteikties no savas daļas. Dalībniekas daļas, bez balstiesībām, pāriet sabiedrībai. Likuma izpratnē tā ir atsavināšana (Komerclikuma 192. panta pirmās daļas 3. punkts un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ThreeCube Group" statūti).
 • Visiem sabiedrības dalībniekiem ir pirpirkuma tiesības uz daļu, kas tiek atsavināta pārdošanas ceļā. Statūtos nav noteikti ierobežojumi vai atvieglojumi. (Komerclikuma 189. panta 1. daļu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ThreeCube Group" statūti)
Sabiedrības dalībnieki.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki šobrīd sastāv no: Arturs Korņējevs (100%) (23.03.2023.)
Satura rādītājs
PAR THREECUBE
ThreeCube ir uzņēmums, kas veido izglītojošas tehnoloģijas Latvijā.
kONTAKTI
E-pasts:
[email protected]
Telefona numurs:
+371 22 330 982
9:00-17:00
Piesakies jaunumiem
© Autortiesības SIA "ThreeCube Group", reģ. nr. 40203471389, 2023

Made on
Tilda